s1
s3
s4
s5
previous arrow
next arrow

Nyheter

Om oss

Swedocean är en ideell branschförening för företag inom sjöfart och offshore. Vi är en samlingspunkt för aktörer inom den marina sektorn och vi vill genom vårt arbete bidra till en stimulerande kontakt mellan medlemmar och sjöfartsnäring. De aktiviteter vi genomför finansieras och genomförs av medlemmarna. Idag är vi ca 50 ledande företag verksamma som underleverantörer till sjöfart och offshore. Tillsammans har vi målsättningen att stödja medlemmarna utvecklings- och affärsmässigt för att förbättra framåtskridandet för sjöfart med binäringar i Sverige.

Swedocean har som syfte att:
• främja gemensamma intressen rörande vetenskaplig och teknisk utveckling, marknadsföring och finansiering samt kommersiella, juridiska, miljö- och säkerhetsfrågor,
• vara ett forum för samarbete och utbyte av kunskap mellan medlemsföretagen och olika sjöfartsgrupperingar,
• företräda medlemsföretagens och deras kunders gemensamma intressen gentemot myndigheter, institutioner, internationella organ och organisationer.

Swedocean strävar efter att hjälpa sina medlemmar på flera olika sätt. Det innefattar:
information om nationell och internationell havsteknik samlad i en gemensam plattform för medlemmarna.
• att hålla regelbunden och informell kontakt med myndigheter, organisationer och forskningsinstitut med syftet att förbättra kommunikationen mellan statlig verksamhet och den privata sektorn. Denna roll är särskilt viktig när det gäller inköp av teknologi och/för utformningen av riktlinjer rörande Sveriges havsteknik.
• att arrangera svenska paviljonger vid olika internationella utställningar samt främja för deltagande i konferenser, seminarier, kurser och kunskapsresor utanför Sverige.
•  produktion av medlemsregister och produkter för global distribution.

Styrelse

Swedoceans styrelse rekryteras från föreningens medlemsbolag och består i dagsläget av 10 personer med gedigen bakgrund inom den marina sektorn. Styrelsens ordförande och ledarmöter föreslås av Swedoceans valberedning och väljs av medlemmarna i samband med årsmöte på ett eller två. Ekonomisk ersättning utgår ej till ordförande och ledarmöter i styrelsen.

Styrelsen utgörs av:
Holger Eriksson; Falkung AB – Ordförande
Niklas Falkmer; Scanjet Marine
Sten Göthberg; Citrus Advokatbyrå
Cecilia Ohlauson; I-Tech AB
Anders Höfnell; RINA AB
Hans Corneliusson; Stena Line AB
Jörgen Karlsson; ABB Marine AB
Gitte Tessem; Loipart AB
Anders Welin; SKF AB
Gustaf Wallerstedt; Sigma Energy & Marine AB

Valberedning:
Sten Göthberg och Lennart Fougelberg

Historia

Swedocean, Swedish Ocean Industry Group, grundades 1979 som en maritim organisation för leverantörer, underleverantörer och auktoriteter inom sjöfartsindustrin. Swedocean’s huvudaktiviteter omfattar arrangemang av seminarier, konferenser, utställningar och besök till företag samt arrangemang för att stimulera nätverk mellan medlemmarna och sjöfartsnäringen. Swedocean består av över 50 ledande företag inom olika områden med fokus på sjöfart och offshore-teknik.

stadgar

§ 1 Namn Föreningens namn är Swedish Ocean Industry Group, förkortat SWEDOCEAN.
§ 2 Ändamål Swedocean är en ideell branschförening.
Swedocean består av företag inom svenskt näringsliv, som bedriver forskning, utveckling, tillverkning, drift samt handel med produkter och tjänster inom det marina området med anknytning till utforskning, utnyttjande samt skydd av havens och sjöarnas resurser.
Swedoceans främsta uppgift är att:
– Utgöra en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samverkan mellan medlemmarna,
– Främja gemensamma intressen av såväl vetenskaplig och teknisk som juridisk, ekonomisk och kommersiell natur,
– Företräda branschen och utgöra kontakt/informationsorgan för denna gentemot såväl nationella som internationella myndigheter, forskningsorgan och organisationer samt vidta åtgärder när så bedöms erforderligt.
§ 3 Säte Swedocean har sitt säte i Göteborg.
§ 4 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
§ 5 Medlemskap Medlemskap medför att medlem befullmäktigar föreningen att för medlems räkning upphandla administrativa tjänster.
Till medlemmar i Swedocean kan styrelsen anta företag som verkar i Sverige och med verksamhet enligt § 2. Utöver affärsdrivande företag kan styrelsen som medlemmar anta forskningsorgan mfl vilka på ett väsentligt sätt anses kunna tillföra Swedocean kompletterande kunskaper eller erfarenheter.
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till föreningens styrelse.
Medlem kan utträda ur Swedocean efter skriftlig anmälan därom till Swedoceans styrelse. Utträde ur Swedocean sker vid utgången av innevarande räkenskapsår om anmälan om utträdet har inlämnats till styrelsen på föreskrivet sätt senast tre månader före det aktuella räkenskapsårets utgång. Fakturerad och erlagd medlemsavgift för året återbetalas inte.
Medlem som agerar i strid mot föreningens ändamål enligt § 2 ovan kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall fattas av årsmötet med majoritet som anges i § 4.
§ 6 Organisation Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Under styrelsen lyder ett sekretariat. Styrelsen beslutar vilket sekretariat som anlitas.
§ 7 Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per verksamhetsår.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) Val av mötesordförande
b) Upprättande och godkännande av röstlängd
c) Val av justeringsmän
d) Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat
e) Framläggande av årsredovisning
f) Fastställande av årsredovisning
g) Ansvarsfrihet för styrelsen
h) Val av styrelse
i) Val av valberedning
j) Val av revisorer
k) Framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår
l) Fastställande av medlemsavgift.
Varje vid mötet företrätt medlemsföretag äger en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat sägs i § 5 och § 14. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
Medlem som önskar ta upp fråga av väsentlig betydelse för föreningen bör anmäla denna skriftligen till sekretariatet senast fyra veckor före årsmötet.
§ 8 Extra årsmöte Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då så skriftligen begärs av minst fem medlemsföretag. I begäran om extra årsmöte skall anges de frågor som det extra årsmötet skall behandla.
§ 9 Kallelse Kallelse till årsmöte och extra årsmöte, med dagordning, skall utsändas tidigast åtta och senast tre veckor före mötet.
§ 10 Styrelse Årsmötet utser styrelse och ordförande. Styrelsen skall bestå av högst elva och minst tre ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs för två år. En successiv förnyelse av styrelsen skall eftersträvas.
Val av styrelseordförande skall ske vid varje ordinarie årsmöte.
Styrelsen sammankallas på uppdrag av ordföranden.
Styrelsesammanträde skall hållas minst tre gånger per år.
Styrelsen är beslutsför med ordföranden plus två ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 11 Valberedning Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen. Förslagen skall skriftligen lämnas till sekretariatet sju veckor före årsmötet.
Valberedningen skall bestå av tre personer, varav en utses till sammankallande. Valberedningen väljs på årsmötet.
§ 12 Sekretariat Sekretariatets uppgift är att administrera samt vara informations- och serviceorgan för Swedoceans verksamhet. Sekretariatets ansvarige har bla till uppgift att:
– Löpande svara för kontakterna med medlemsföretag och andra företag.
– Svara för Swedoceans kontakter med myndigheter, forskningsorgan, organisationer och massmedia – nationellt och internationellt.
– Verkställa beslut fattade av årsmötet och styrelsen samt fortlöpande avrapportera verksamheten för styrelsen.
– Föra protokoll vid årsmöten, styrelsemöten och liknande.
– Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget i samarbete med styrelsen.
§ 13 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden eller vice ordföranden var för sig eller av två styrelseledamöter i förening.
§ 14 Stadgeändring
Upplösning För ändring av dessa stadgar samt för beslut om upplösning av föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie eller ¾ majoritet på ett årsmöte.
Vid föreningens upplösning skall beslut även fattas om hur man skall förfara med föreningens tillgångar.

XXX XXX XXX
De ursprungliga stadgarna antagna 1979-11-16.
Ändring av Swedoceans stadgar:
Ändring i § 7 antagna av årsmöte 1985-09-25
Ändring i § 4 antagna vid årsmöte 1987-10-07
Ändring i § 14 antagna vid årsmöte 1988-10-06
Ändring i § 4,11 antagna vid årsmöte 1989-10-10
Helt omarbetade och antagna vid årsmöte 1994-03-23
Omarbetade och antagna vid årsmöte 1996-01-01
Omarbetade och antagna vid årsmöte 2007-03-21
Ändring i § 5 antagna vid årsmöte 2015-04-14 (första läsningen)
Ändring i § 5 antagna vid årsmöte 2016-04-28 (andra läsningen)
Ändring i § 7 antaget vid årsmöte 2018-04-11 (första läsningen)
Ändring i § 7 antaget vid årsmöte 2019-04-11 (andra läsningen).
XXX XXX XXX

Tidigare aktiviteter

Seminarier & Affärs- och nätverksmöten:

 • Swedoceans Marina affärs- och nätverksmöte nr 9: Svensk marin infrastruktur, teknik och framtid – 21 mars 2024
 • Seminarium nr 8: Svenska marina underleverantörer – kända på internationell marknad – 21 september 2023
 • Seminarium nr 7: Svenska marina underleverantörer
  – kända på en internationell marknad – 15 mars 2023
 • Seminarium nr 6: Metanol- Möjlighet för svensk marinindustri – 24 november 2022
 • Seminarium nr 5: CO2- Möjlighet för svensk marinindustri – 20 september 2022
 • Seminarium nr 4: Svenska varv i en internationell marknad – 22 mars 2022
 • Seminarium nr 3: Framtida fartygsbränslen – 21 september 2021
 • Seminarium nr 2: Farkost, framtid och forskning – 8 februari 2021
 • Seminarium nr 1: Sjöfart i arktiska vatten – 7 oktober 2020
 • Seminarium nr 0: Årsmöte / 40-års jubileum – 11 april 2019

Andra aktiviteter:

 • Smart Maritime Industry Workshop. Rauma, Finland – 28 oktober 2019
 • Brasilien, exportmöjligheter, möt Lars Magnusson. Göteborg – 11 december 2019
 • Business Opportunities in Singapore, – 21 april 2021
 • Företagsbesök hos Sigma Energy & Marine, 24 oktober 2023
 • Swedoceans sedvanliga julbord ombord på s/s Marieholm, 7 december 2023 kl 18:00
 • Nätverks och industrimöte hos Marinfloc AB i Varekil på Orust. (Endast för Swedoceans medlemmar) – 11 april 2024
 • Marin Dagen, Swedocean arrangerar tillsammans med företag inom den marina industrin en ypperlig möjlighet att utveckla sitt kontaktnät – 23 maj 2024

Kommande aktiviteter

 • Nätverksdagen på S/S Marieholm ” Svenska Rederier – På Intressanta Marknader” – 26 september 2024

Bilder från våra aktiviteter

Medlemskap

Swedocean-medlemmar är inblandade i utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster relaterade till maritimteknik (offshore-, sjöfarts- och sjöfartsindustrin) samt optimering av marina resurser.

Swedocean syftar till att:
• Främja medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller vetenskaplig och teknisk utveckling, marknadsföring och finansiering, även inom kommersiella, juridiska, miljömässiga och säkerhetsfrågor
• skapa ett forum för utbyte av kunnande och samarbete mellan medlemsföretag och sjöfartsnäringen
• representera företagets och deras kunders gemensamma intressen till myndigheter, institutioner och internationella organ och organisationer

Swedocean hjälper sina medlemmar på olika sätt. Dessa inkluderar:
• En gemensam plattform för medlemmarna att få nationell och internationell information om maritimtekniken
• upprätthålla regelbunden informell kontakt med myndigheter, byråer och forskningsinstitutioner, i syfte att förbättra kontakten mellan regeringen och den privata sektorn. Denna roll är särskilt viktig när det gäller inköp av teknik samt formulering av Sveriges maritima strategi
• arrangera svenska paviljonger vid olika utställningar, konferenser, seminarier, kurser och faktauppdrag utanför Sverige

Medlemsavgift 2023
Medlemsavgiften är uppbyggd av en momsfri serviceavgift som varierar beroende på medlemsbolagets storlek (antal anställda) samt en fast medlemsavgift på 330 kr.
Serviceavgiften för bolag med 1-3 anställda är 1000 kr, 4-9 anställda 3000 kr, 10-49 anställda 5070 kr och över 50 anställda 7570 kr.

Våra medlemmar

Är du intresserad av att bli medlem?

Att bli medlem i Swedocean är enkelt. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret här nedan:

  Kontaktperson

  E-postadress

  Företagsnamn

  Telefon

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Medlemskategori

  Omsättning föregående år

  Lönesumma föregående år (exkl. sociala avgifter)

  Länkar

  xxx

  Tidigare presentationer från Affärs- och nätverksmöten